evolution

การออกเสียง:  US [ˌevəˈluʃ(ə)n] UK [ˌiːvəˈluːʃ(ə)n]
  • n.วิวัฒนาการ วิวัฒนาการ พัฒนา ก้าวหน้า
  • Webวิวัฒนาการ วิวัฒนาการ วิวัฒนาการ
n.
1.
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ตามที่ชนิดของพืชและสัตว์เปลี่ยนแปลงค่อย ๆ ยาวระยะเวลาตลอดกระบวนการว่าคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมของพวกเขา
2.
วิธีการสิ่งที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง และพัฒนา