snubby

การออกเสียง:  US ['snʌbɪ] UK ['snʌbɪ]
  • adj.Snub คนดี, (เหมือน) จมูก
  • WebUpturned ชื่อ snuppy
adj.
1.
แนวการ รักษาคนที่ มีการขาดสัมมาคารวะ e. g โดยละเว้น หรือดูหมิ่นได้
adj.