stereotype

การออกเสียง:  US [ˈsteriəˌtaɪp] UK ['steriə.taɪp]
  • n.มัก การเหมารวม (หรือภาพ); เรื่องเก่าเหมือนกัน
  • adj.มัก ชุดคำสั่ง การเหมารวม (การพิมพ์)
  • v. ก่อตัวของลวดลาย (หรือพิมพ์)
  • Webไม มัก มัก
n.
1.
มีความคิดบริษัท และเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นชนิดเฉพาะของบุคคลหรือสิ่งเช่น
2.
คนที่เป็นเหมือนสิ่งที่หลายคนคาดว่าคนของคลาสเฉพาะ สัญชาติ วิชาชีพ ฯลฯ จะเป็นอย่างไร
v.
1.
เชื่อว่า คนมีอักขระใดอักขระหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเป็นสิ่งหลายคนเชื่อว่าคนของนักเรียนเฉพาะ สัญชาติ ฯลฯ ต้องชอบ ไม่ได้ เพราะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับบุคลิกภาพของพวกเขา