saprolite

การออกเสียง:  US ['sæprəˌlaɪt] UK ['sæprəlaɪt]
  • n. ดินโคลน
  • Webดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินเหลือ Weathered ครึ่ง
n.
1.
disintegrating อัคนีที่ยังคงที่ที่ตั้งแข็งนุ่ม เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่หนักในสภาพแวดล้อมที่ชื้น