sin

การออกเสียง:  US [sɪn] UK [sɪn]
  • n.อาชญากรรมความผิดอาชญากรรม ข้อบกพร่อง
  • abbr.ไซน์
  • v.ทำให้วินัย ข้อผิดพลาด
  • Webสิงคโปร์ (สิงคโปร์), บาปต้นฉบับ ความบาป
n.
1.
[คณิตศาสตร์] เหมือนกับ sine
2.
เหมือนกับชิน
3.
การกระทำ ความคิด หรือวิธีการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทางศาสนา
4.
การกระทำหรือวิธีการทำงานที่คุณคิดว่า ไม่ถูกต้องคุณธรรม ใช้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่บางคนคิดว่า ไม่ดี แต่ไม่ร้ายแรงจริง ๆ
v.
1.
ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎศาสนา