could

การออกเสียง:  US [kəd] UK [kəd]
  • modv.คุณสามารถใช้อดีตกาลของ (สุภาพขอผู้อื่น)
  • auxv."สามารถ" คิด-อดีตกาล เกณฑ์สำหรับประโยค subjunctive ไม่สมบูรณ์ สำหรับบทสรุปของประโยค subjunctive
  • Webสุด
auxv.
1.
อดีตกาลของ
modv.
1.
ใช้เป็นอดีตกาลของ "สามารถ"
2.
ใช้ ในคำขอสุภาพ หรือ เมื่อเสนอ หรือแนะนำอะไร
3.
ใช้สำหรับบอกว่า สิ่งที่เป็นไปได้ หรือว่า มันอาจเกิด ขึ้น ใช้สำหรับการแนะนำให้คนหลักสูตรเป็นไปได้ของการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
4.
ใช้สำหรับการแสดงว่า คุณจะรำคาญที่คนได้ทำงานแบบ
5.
ใช้สำหรับเน้นการโกรธ ความสุข เบื่อ ฯลฯ คุณอยู่