deifontes

  • WebDefengtesi
אירופה >> ספרד >> Deifontes
Europe >> Spain >> Deifontes

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלdeifontes. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלdeifontes באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלdeifontes באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלdeifontes. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוdeifontes. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורdeifontes מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלdeifontes. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלdeifontes: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםdeifontes. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלdeifontes במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלdeifontes, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהdeifontes באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-deifontes, מילים באנגלית המכילותdeifontes, ומילים באנגלית המופיעות עםdeifontes.