tablet

تلفظ:  US [ˈtæblət] UK ['tæblət]
  • n.قرص; قرص; قرص;
  • Webقرص; دستگاه قرص قرص
n.
1.
سخت دور تکه کوچک پزشکی که شما فرو برد; تکه های سخت یک ماده که در آب حل می شود
2.
مجموعه ای از ورق کاغذ برای نوشتن بر روی آن هستند با هم در لبه یک بسته
3.
قطعه تخت از سنگ، خشت، و غیره. با نوشتن به آن
4.
قطعه مربع مسطح از تجهیزات است که اطلاعات را به کامپیوتر ارسال می کند زمانی که شما حرکت قلم بر روی آن در همان راه به عنوان یک قلم و یا موس
  • A tablet in the..Square..commemorates the martyrdom.
    منبع: P. Mailloux