skirt

تلفظ:  US [skɜrt] UK [skɜː(r)t]
  • v.احاطه شده توسط... برای چهار هفته و در واقع شده است... حاشیه; ... لبه; خروج (موضوع)
  • n.دامن برای زنان و (لباس، پالتو، و غیره)، لبه، (وسایل نقلیه یا ماشین پایه) قاب
  • Webدامن; لباس; دامن بلند تا پا
n.
1.
یک تکه از لباس برای زن و یا دختر. آن آویزان از کمر و بین پاها پیوست است
2.
بخشی از لباس یا پوشش است که در زیر کمر
3.
چیزی که در قسمت پایین دستگاه و یا وسیله نقلیه را پوشش می دهد
v.
1.
به دور لبه مکان و یا چیزی
2.
برای جلوگیری از صحبت کردن در مورد چیزی ناخوشایند