zonat

  • Webבוגוטה
  • ארגון מחדש של המילה האנגלית: zonat
  • הוספת אות אחת לא בצורת מילים חדשות באנגלית.
  • מילים באנגלית המכיל zonat, עם יותר מ 7 אותיות : תוצאה
  • פרט את כל המילים באנגלית  אנגלית-מילים המתחילות ב zonat, מילים באנגלית המכילים zonat או מילים באנגלית עם zonat
  • עם אותו סדר מילים באנגלית שנוצרו על ידי כל חלק של zonatzon  zona  on  na  a  at  t

  • בהתבסס על zonat, כל המילים באנגלית נוצר על-ידי שינוי אות אחת
  • ליצור מילים חדשות באנגלית עם זוגות האותיות זהה:  zo  on  na  at
  • למצוא מילים באנגלית החל עם zonat על-ידי אות הבאה

דף זה נוצר כדי להסביר מה המשמעות שלzonat. כאן, אתה יכול למצוא הגדרות מלאות שלzonat באנגלית ו 40 שפות אחרות. ראשית, ניתן להאזין להגייה שלzonat באנגלית ובאנגלית אמריקאית על-ידי לחיצה על סמלי השמע. לאחר מכן, אנו מפרט את הגדרות האינטרנט הפופולריות ביותר שלzonat. למרות שייתכן שהם אינם מדויקים, אלא מייצגים את ההסברים העדכניים ביותר בעידן האינטרנט. יתרה מזו, אנו מדברים על מילים אחרות באותן משמעויות כמוzonat. בנוסף למילים נרדפות, הופכיות העיקריים עבורzonat מפורטים גם כן. עבור רשימת מילים מפורטת, באפשרותך ללחוץ על טאבים כדי לעבור בין מילים נרדפות לופכיות. חשוב מכך, תראה את הכרטיסייה של הגדרות באנגלית שבה מילון DigoPaul.com מספק את המשמעויות המדויקות שלzonat. שלישית, אנו מפרט צורות אחרות של מילים שלzonat: שם עצם, תואר השם, פועל וכתב. רביעית, אנו מעניקים משפטים לדוגמה המכיליםzonat. משפטים אלה מראים כיצד ניתן להשתמש במילה האנגלית שלzonat במשפט אמיתי. החמישית, כדי לעזור לך להבין טוב יותר את ההגדרות שלzonat, אנחנו גם מציגים שלוש תמונות כדי להמחיש מהzonat באמת אומר. לבסוף, אנו רושמים מילים באנגלית המתחילות ב-zonat, מילים באנגלית המכילותzonat, ומילים באנגלית המופיעות עםzonat.