v

Pronunciation:  US [vi] UK [viː]
  • abbr.Yes, that's right; Confrontation; Very; Very, very much
  • WebVanadium; V; Five
pl.v's