Dựa trên ignorant, từ mới được hình thành bằng cách thêm một ký tự ở đầu hoặc cuối:
ccartoning   iarointing   orationing   pratooning   tpronating   yattorning