ytterbias

Để định nghĩa của ytterbias, vui lòng truy cập ở đây.