yangjam

Để định nghĩa của yangjam, vui lòng truy cập ở đây.