xylidines

  • n."Chuyển đổi"-Dimetyl Anilin
n.
1.
độc hại amin trong sáu hình thức bắt nguồn từ Xylen.