wongor

Để định nghĩa của wongor, vui lòng truy cập ở đây.