windgalls

Để định nghĩa của windgalls, vui lòng truy cập ở đây.