whipsa

Để định nghĩa của whipsa, vui lòng truy cập ở đây.