walkyries

Để định nghĩa của walkyries, vui lòng truy cập ở đây.