waiste

Để định nghĩa của waiste, vui lòng truy cập ở đây.