volatilise

Để định nghĩa của volatilise, vui lòng truy cập ở đây.