vitess

Để định nghĩa của vitess, vui lòng truy cập ở đây.