vignetter

Để định nghĩa của vignetter, vui lòng truy cập ở đây.