videoconference

Cách phát âm:  US [ˈvɪdioʊˌkɑnf(ə)rəns] UK [ˈvɪdiəʊˌkɒnf(ə)rəns]
  • un.Hội nghị truyền hình
  • WebHội nghị truyền hình video; Hội nghị truyền hình; Hội nghị truyền hình
n.
1.
một cuộc họp trong đó người ở những nơi khác nhau xem và nghe nhau bằng cách sử dụng thiết bị điện tử, bao gồm cả màn hình video