vicinages

Để định nghĩa của vicinages, vui lòng truy cập ở đây.