verruc

Để định nghĩa của verruc, vui lòng truy cập ở đây.