ventur

Để định nghĩa của ventur, vui lòng truy cập ở đây.