venialness

Để định nghĩa của venialness, vui lòng truy cập ở đây.