vehemences

Để định nghĩa của vehemences, vui lòng truy cập ở đây.