varnis

Để định nghĩa của varnis, vui lòng truy cập ở đây.