vambraces

  • n.Hạ cánh tay áo giáp
  • WebMa cà rồng gloves cánh tay bảo vệ; Cẳng tay áo giáp
n.
1.
một mảnh giáp trước đây là mòn trên cẳng tay như là bảo vệ