vainnesses

Để định nghĩa của vainnesses, vui lòng truy cập ở đây.