urostyle

  • n.Urostyle
  • WebXương đuôi; Kết thúc của xương giống như cây gậy