uropod

Cách phát âm:  US ['jʊrəˌpɒd] UK ['jʊrəpɒd]
  • n."Năng động" đủ; Gastropod
  • WebKết thúc của chân tay; Vây đuôi
n.
1.
hoặc là một cặp bộ phận phụ phẳng trên các phân đoạn bụng cuối của một crustacean như tôm hùm hoặc tôm