urokinases

Để định nghĩa của urokinases, vui lòng truy cập ở đây.