urbanises

Để định nghĩa của urbanises, vui lòng truy cập ở đây.