uranyl

Cách phát âm:  US ['jʊrənɪl] UK ['jʊərənɪl]
  • n. Uranyl
  • WebUrani; Uranyl; Urani ôxit cơ sở
adj.
1.
liên quan đến một nhóm hóa học có chứa urani và oxy.