uptear

Để định nghĩa của uptear, vui lòng truy cập ở đây.