upstates

Để định nghĩa của upstates, vui lòng truy cập ở đây.