upstands

Để định nghĩa của upstands, vui lòng truy cập ở đây.