uphoard

Để định nghĩa của uphoard, vui lòng truy cập ở đây.