unviable

  • WebKhông thể sống một cách độc lập; Không còn sau