unsolid

Để định nghĩa của unsolid, vui lòng truy cập ở đây.