unsawn

Để định nghĩa của unsawn, vui lòng truy cập ở đây.