unrepair

Để định nghĩa của unrepair, vui lòng truy cập ở đây.