unreeves

  • v.(Ròng rọc) trở lại (chuỗi)
  • WebGiải nén; Thép dây dây; Rút lui
v.
1.
để kéo ra một sợi dây thừng hay cáp từ một khối hoặc thimble trên một con tàu hoặc được lấy từ một khối hoặc thimble
v.