unmarrieds

Cách phát âm:  US [ʌnˈmerid] UK [ʌnˈmærid]
  • adj.Unmarried; Đĩa đơn
  • WebDuy nhất; Kết thúc của cuộc hôn nhân; Unmarried duy nhất