unlead

  • WebUnleaded xăng
v.
1.
trong truyền thống nóng kim loại in ấn, để đưa ra hàng đầu hoặc dẫn tách dòng loại