unionizations

Để định nghĩa của unionizations, vui lòng truy cập ở đây.