unhooding

Để định nghĩa của unhooding, vui lòng truy cập ở đây.